Rozwiązanie połaci dachowych

Prawidłowe rozwiązanie układu połaci dachowych należy do projektanta budynku, który powinien uwzględnić charakter budynku, wymagania architektury i statyki oraz warunki techniczne wykonywania robót ciesielskich. Dach jako bryła ma przeważnie kształt prawidłowego wielościanu wypukłego, np. klina lub jest kombinacją dwóch lub kilku klinów (dachy jednospadkowe, dwuspadkowe i czterospadkowe zwykłe i złożone).


Na podstawie projektu dachu cieśla powinien umieć wyznaczyć dokładne długości poszczególnych elementów jego konstrukcji jak krokwi narożnych, koszowych itp. Dlatego niezależnie od pracy projektującego budynek cieśla powinien dokładnie przerysować całość dachu uzupełniając rysunek szczegółami w ten sposób, aby stał się on rysunkiem roboczym. Ułatwi mu to dokładne poznanie konstrukcji dachu, obliczenie materiałów i kosztów wykonania. Do wykonania wspomnianych rysunków potrzebne jest znajomość wykreślnego wyznaczania rzeczywistych wielkości krokwi narożnych i koszowych. Podajemy tutaj dwa sposoby wykreślne oraz sposób rachunkowy za pomocą tablicy 1.


Wykreślenie rzeczywistej długości krokwi narożnej [ kn ] dachu czterospadowego.


Sposób l ( rys. 2a ). Krokiew narożna [ kn ] w rzutach poziomym i pionowym wypada w skrócie. Chcąc otrzymać rzeczywistą długość krokwi narożnej dokonujemy w rzucie poziomym obrotu krokwi dookoła punktu 2. Punkt 1 zatacza koło, które przecina oś [ 0-0 ] w dwóch punktach (1'). Punktom 1' odpowiadają na płaszczyźnie pionowej rzutów punkty (1"). Przyjmując kąt pochylenia dachu [ a ] albo wysokość dachu [ H,] wyznaczamy rzuty pionowe punktów 1 i 2, którymi będą na płaszczyźnie pionowej rzutów punkty (1") i 2". Łącząc następnie punkt 1" z punktem 2" otrzymamy rzeczywistą długość krokwi [ kn ] w dwóch poprzednich ( zaznaczonych na rysunku linią kreskowaną ).


Sposób 2 (rys. 2b) . Rysujemy rzut poziomy dachu, a następnie mając ustalony kąt nachylenia połaci dachowej [ a, ] lub wysokość dachu [ H, ] jego rzut pionowy. W celu wyznaczania rzeczywistej długości krokwi narożnej obracamy całą połać dachową dookoła osi 1-1 ( linia okapu ), aż do zetknięcia się z płaszczyzną poziomą.


wyznaczania długości krokwi narożnej

Rys. 2. Wykreślny sposób wyznaczania rzeczywistej długości krokwi narożnej a - sposób l, b - sposób 2.


wyznaczania długości krokwi koszowej

Rys. 3. Wyznaczenie rzeczywistej długości krokwi koszowej a - sposób l, b - sposób 2.


Punkt 2 obraca się zataczając koło pokazane na rzucie pionowym. Otrzymamy dwa takie możliwe położenia połaci 1 - 2 - 1, w zależności od kierunku obrotu. Krokwie narożne w tych położeniach będą miały długości rzeczywiste. Na rysunku oznaczono je linią kreskowaną, a połać dachu zakreskowano.
Wykreślenie rzeczywistej długości krokwi koszowej [ k s. ] Sposób l ( rys. 3a ) niczym się nie różni od sposobu l wyznaczania długości krokwi narożnej. Sposób 2 (rys. 3b ) tak samo jest podobny do sposobu 2 dla krokwi narożnej. Połać dachu I obrócono do położenia I' (powierzchnia zakreskowana). Krokwie koszowe o długości rzeczywistych zaznaczono linią kreskowaną.


Programy do projektowania i rozwiązania konstrukcji drewnianej


Programy komputerowe wspomagające projektowanie konstrukcji drewnianych umożliwiają rozwiązanie połaci dachowych, wyznaczając linie kosza, naroża czy kalenicy oraz wprowadzenie lukarn, program pokaże informacje o kącie nachylenia. Na podstawie danych program dokona rozwiązania połaci, określi powierzchnie dachu, otworów, kubaturę izolacji, itp. W przeciągu kilku chwil można uzyskać idealny kształt dachu oraz pełną dokumentacją wykonawczą .


Weto AG


Weto programy dla cieśli


Programy firmy Weto są proste w obsłudze, wydajne o dużych możliwościach a jednocześnie w przystępnej cenie. Oferujemy rozwiązania dla początkujących i zaawansowanych. Oprogramowania firmy Weto spełniają wymogi jakie są stawiane w codziennej pracy cieśli, konstruktorów i projektantów.


SEMA


SEMA programy dla cieśli


SEMA Programy do konstrukcji z drewna – wszystko w jednym rozwiązaniu . Wśród wielu producentów oprogramowania w zakresie konstrukcji drewnianych, więźby SEMA oferuje optymalne rozwiązania komputerowe.


Dietrich's


Dietrich's programy dla cieśli


Dietrich's 3D CAD/CAM to program do projektowania konstrukcji drewnianych, więźb dachowych, domów szkieletowych, domów z bala.